Program Nordiska Mästerskapen 2018

Tävlingen
Tävlingen genomförs enligt de Svenska provreglerna för internationellt drevprov med Cacit. I Sverige tillämpas under bägge dagarna landets provregler i elitklass. Hund som avbrutit eller uteslutits får inga poäng. Se reglerna för Nordiskt Mästerskap nedan.
Om Nordiska

REGLER FÖR NORDISK STÖVARLANDSKAMP
 
TÄVLINGSPARTNER
 
De tävlande lagen utses av följande organisationer:
Sverige                             Svenska Stövarklubben
Norge                               Norske harehundklubbers Forbund
Finland                             Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben.
 
HUNDAR
 
            Berättigade till deltagande är hundar av erkänd högbent stövarras.
            Hundens ägare måste vara medborgare i det land hunden representerar.
             
TIDER OCH ORDNINGSFÖLJD
 
            Nordisk Stövarlandskamp äger rum vartannat år. I tur 2014 är Norge sedan Finland 2016 och Sverige 2018 osv……
 
BESLUT OM LANDSKAMP
 
            Beslut om tidpunkt och plats bör fattas i god tid att meddelande kan tillställas de andra parterna före maj månad det år landskampen skall äga rum.
 
 
LAGETS STORLEK
 
            Till lagets hör lagledare 4 hundar 4 hundägare eller hundförare.
 
DOMARKÅREN
 
            Domarkåren tillsättes av arrangören. Arrangerande land avgör om man ska använda 1 eller 2 domarsystem.
 
PROVREGLERNA
 
            Vid Nordisk Stövarlandskamp skall värdlandets provregler gälla. Tävlingen äger rum under två på varandra följande dagar. Resultaten räknas på följande sätt;
           
SVERIGE
            I Sverige tillämpas under bägge dagarna landets provregler i elitklass.
            Hund som avbrutit eller uteslutits får inga poäng.
             
NORGE
            I Norge tillämpas under bägge dagarna landets provregler i elitklass.
            Hund som avbrutit eller uteslutits får inga poäng.
 
FINLAND
            I Finland tillämpas provreglerna för drevprov, skilda prov vardera dagen, slutresultat per enskild hund anges i poäng, med 2 decimaler.
 
POÄNGBERÄKNING
            För poängberäkningen i Mästerskapet räknas varje provdag för sig.
            1;a pris ger 5 poäng, 2;a pris ger 3 poäng 3;e pris ger 1 poäng.
            Varje hund kan således få maximalt 10 poäng och laget maximalt 40 poäng.
 
UNDANTAG FRÅN PROVREGLERNA.
            Ifall övermäktiga hinder begränsar tävlingstiden till en enda dag, gäller reglerna för prov under en dag.
 
FASTSTÄLLANDE AV SLUTRESULTATET
            Segrare i landskampen blir det lag vars fyra hundar sammanlagda slutpoäng är högst.
            Ifall två eller alla tre lagen uppnått samma slutpoäng avgörs ordningsföljden av de slutpoäng lagens bästa hund erhållit. Och det är hundens prestation tex 1:a pris elitklass, 1:a pris öppen klass ej hundens lagpoäng.
            Om detta ej slutligen avgör ordningsföljden, sammanräknas drevminuter per lag, varvid dock som längsta tid för ett och samma drev får beaktas högst 120 minuter och för varje hund högst två drev per dag räknas.
            Drevminuternas summa avgör nu den oavgjorda ordningsföljden.
 
            Mästerskapets bästa hund utses efter varje lands regler för rangordning vid tävling
            och tituleras Nordisk Mästare.

 
KOSTNADERNA FÖR LANDSKAMPEN
            De deltagande länderna står för sina egna kostnader gällande startavgift, resor, inkvartering och måltider.
 
LANDSKAMPSPOKALEN.
                År 1962 skänkte Svenska Stövarklubben ett vandringspris (Olof Hjorths kanna) en inteckning i pokalen tillfaller den segrande organisationen.
             Pokalen förvaras på Svenska Kennelkubbens kansli i Stockholm.
             Det segrande laget erhåller av Svenska Stövarklubben ett diplom om inteckningen med Tävlingsåret, b) Tävlingsplats och land, c) Det segrande lagets hemland och slutpoäng.
             I en särskild liggare införs vilka som erhållit inteckningar i denna pokal.

 
TÄVLINGSKOMMITTÉ PÅ PROVPLATSEN.
            De på tävlingsplatsen närvarande lagledarna och landskampens överdomare (Fullmäktige) utgör tillsammans en särskild tävlingskommitté, som under överdomarens (Fullmäktige) ledning har till uppgift avgöra frågor i samband med provreglernas tillämpning, tävlingens slutresultat och eventuella förekommande meningsskiljaktigheter på ett för alla parter tillfredställande och rättvist sätt. Kommittén äger även uppgöra ett tävlingsprotokoll, vilket bestyrkt av medlemmarna ofördröjligen skall fördelas bland tävlingsparterna.
 
 
 
ÄNDRING AV DESSA REGLER.
Detta kan ske av samtliga parter sinsemellan gjorda överenskommelser. Varje sådan skall införas i detta dokument och datumstämplas.
Regeldokumentet datumstämplas och i samband med inbjudan bifogas föregående års genomgång av regelverket.

 
ÄNDRINGAR
            Nordiska Mästerskapet skall arrangeras som Internationellt Jaktprov.
I Sverige delas CACIT ut till varje ras vid internationellt jaktprov till den bästa hund i varje ras som erhållit 1:a pris elitklass.
I Norge och Finland tilldelas CACIT endast segrande hund totalt.
Hare är endast tillåtet drevdjur.
 
Dessa regler har utformats i tre (3) likalydande exemplar ett för varje part.
 
 
Vi förbinder oss att tillämpa dessa
Regler för Nordisk Stövarlandskamp
 
   Finland                                           Norge                                                         Sverige
 
Henrik Gullans                          Carl Johan Rimstad                                    Göran Johansson