Regler för Sm med rävdrivande stövare.

Bestämmelser för Stövar SM för rävhundar.

Ändamål
Stövar-SM prov för stövare syftar bl.a. till att ytterligare stimulera intresset för provverksamhet och avel med utpräglade rävhundar vilka fyller de krav SvStK:s stadgar och drevprovsregler föreskriver.

Organisation
SM-prov arrangeras efter ansökan av lokalklubb på uppdrag av Svenska Stövarklubbens styrelse

Provslag och bedömning
Stövar-SM för rävhundar genomförs som prov i Elitklass för räv(EklRäv) och bedömningen sker enligt SvStK:s drevprovsregler. Bedömningen under provdagarna ska ske av två domare, varav en huvuddomare skall utses. Deltagande ekipage ur lokalklubb skall medföljas av domare ur denna klubb som tjänstgörande domare.
Inbjudan och anmälan
Arrangerande klubb inbjuder senast september månads utgång till kommande Räv-SM. Inbjudan till Stövar-SM för rävhundar sker i Stövaren samt på SvStKs hemsida i god tid före anmälningstidens utgång. I inbjudan skall framgå provdatum, plats, kommissarie och anmälningsavgift samt eventuellt önskemål av gästdomare.

Rätt att deltaga
Berättigad att deltaga är S-registrerad hund av erkänd stövarras som uppfyller kraven för att deltaga vid prov enligt Svenska Stövarklubbens drevprovsregler. Uttagning sker med föregående provsäsongs jaktprovsresultat. Hundägare som önskar deltaga anmäler sig till arrangerande lokalklubb. Anmälan ska vara klubben tillhanda senast 40 dagar före utsatt provdatum. Med anmälan ska kopia på stamtavla samt kopia på jaktprovsprotokoll från samtliga genomförda jaktprov bifogas från föregående säsong. Anmäld hund skall inneha RR-diplom.

Antal deltagare
Max antal deltagare vid Stövar-SM för rävhundar är tio hundar. Arrangerande klubb rangordnar de anmälda hundarna enligt Svenska Stövarklubbens regler för rangordning vid tävling. I de fall som två hundar fortfarande har lika poäng går yngsta hund först. De tio hundar med bästa resultaten kallas därefter till provet senast 21 dagar före utsatt provdatum. För att Stövar-SM för rävhundar ska arrangeras krävs att minst sex hundar anmälts med erforderliga meriter. Hundägare ska efter mottagande av kallelse inom fem dagar bekräfta sitt deltagande. Bifoga gärna digitalt foto på anmäld hund.

Uttagningsregler
Hundar med 1:a pris Ekl-Räv rangordnas högst, därefter pris i Ekl-Räv och sist i Rävprov (Räv). enligt rangordning vid tävling. Vid samma anmälningsresultat går yngsta hund före. Varje deltagare ansvara för sina kostnader avseende startavgift, resor, kost och logi i samband med provet. Arrangerande klubb fastställer startavgift vilket ska anges i inbjudan. Arrangerande klubb bestrider kostnader för medföljande domares kost och logi.

Priser
Pristagare erhåller hederspris eller plakett samt Svenska Stövarklubbens diplom.